ติดต่อพื้นที่ l กรมสรรพสามิต l ข้อมูลบุคคล  l พื้นที่ในความรับผิดชอบ l เขตจตุจักร l เขตสวนหลวง l เขตบางนา l  เขตประเวศ l เขตวังทองหลาง l เขตลาดพร้าว l เขตบางกะปิ l  สถานที่ท่องเที่ยว l หมายเลขโทรศัพท์พื้นที่ 4 l  สมัครสมาชิก l แผนที่สำนักงาน
จำนวนผู้เข้าชมลำดับที่
ปรับปรุง ณ วันที่ 15 มิ.ย.55
site stats

   สินค้่า / พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต  คลิกที่นี่
   พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 คลิกที่นี่
   พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 คลิกที่นี่
   พระราชบัญญัติไพ่ พุทธศํกราช คลิกที่นี่
   พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 คลิกที่นี่
   กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง คลิกที่นี่
   ระบบงานกรมสรรพสมิต  คลิกที่นี่
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิกที่นี่
   กฎ ระเบียบ คำสั่ง    ่ คลิกที่นี่

นางสาวชลธาร วิศรุตวงศ์
สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4
   กระทรวงการคลัง 
   กรมสรรพสามิต 
   กรมสรรพากร 
   กรมธนารักษณ์
   กรมศุลกากร
   กรมบัญชีกลาง 
   สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10
   สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1
   สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2
   สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3
   สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5
   หน่วยงานอื่นภายในกรมสรรพสามิต
  
 
  การขอคืนเงินสำหรับรถยนต์คันแรก สิ้นสุดการใช้สิทธิ์
        เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2555
  รัฐบาลจะเริ่มคืนเงินให้เมื่อมีการครอบครองรถยนต์
        ครบ 1 ปี

 ได้จ่ายเงินคืนให้กับท่านแล้ว  คลิกที่นี่  

 เอกสารไม่ครบไม่สามารถคืนเงินได้  คลิกที่นี่ 
 ยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายใน 90 วัน  คลิกที่นี่ 
 ผู้ที่ได้รับเงินคืนไปแล้วขอให้ส่งเงินส่วนเกินคืน  คลิกที่นี่

สถานที่ตั้งสำนักงาน
          คู่มือประชาชน  
 การจัดการความรู้  K M 
    ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (IT)
          
   ผลสำรวจความพึงพอใจ คลิกที่นี่
   คำรับรองการปฏิบัติราชการ
   ข่าว / ประกาศ
  ประกาศรายรับสมัคงาน  
   ประกาศรายชื่อผู้สอบได้และมารายงานตัว
   ประกาศผลการจัดซื้อ / จัดจ้าง
   สถิติข้อมูล
   ข้อมูลรายได
Web-link
Google คลิกที่นี่
ระบบงานกรมสรรพสามิต คลิกที่นี่
รถยนต์คันแรก  คลิกที่นี่
 Helpdesk   คลิกที่นี่
 
 

 การนำเสนอนวัตกรรมเรื่อง การชำภาษีสรรพสามิต และค่าใบอนุญาต
ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส เซเว่น อีเลฟเว่น เพื่อขอรับรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 5 ของกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน  2557

                                                    more

  จัดทำโดย ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4
   ณ. อาคาร เล้า เป้ง ง้วน1 เลขที่ 333 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
   โทร. 0 2273 8234-5 Email:krungtep4@excise.go.th
ระบบนี้สามารถใช้งานได้ดีกับ internet Explorer 5.5 ขึ้นไป (view1280x800)

หรือโทร. 0 2273 8236 เบอร์ FAX
วิสัยทัศน์ : องค์กรพลวัต เพื่อการจัดเก็บภาษีที่มีมาตรฐานสากล ปกป้องสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
   Web of English
จ่ายเงินคืนแล้วครับ คลิกที่นี่
     นวัตกรรม ครั้งที่ 2 ปี2557
นวัตกรรมครั้งที่ 3 ปี2558
 

  
  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4 ได้นำเสนอ
นวัตกรรมเข้าประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิตครั้งที่ 4 พ.ศ. 2556
              EXCISE INNOVATION AWARDS 2014
จำนวน 2 ผลงาน
ผลงานที่ 1 เป็นนวัตกรรมสำนังานสรรพามิตพื้นที่

ชื่อผลงาน......การพัฒนาเว็บไซต์ฉบับภาษาอังกฤษ
    (The English version of website development)
ผลการประกวดได้รับรางวัลชมเชย เป็นเงิน 10,000.00 บาท
พร้อมประกาศ และโล่
ผลงานที่ 2 เป็นนวัตกรรมประเภทบุคคล
ชื่อผลงาน Track And Trace License
ผลการประกวดได้รับรางวัลชมเชย เป็นเงิน 10,000.00 บาท
พร้อมประกาศ และโล่

                                                       กิจกรรมก่อนหน้า คลิกที่นี่