ฝ่ายกฎหมาย
                หัวหน้าฝ่าย
นายไพฑูรย์  อ่างทอง
         เจ้าหน้าที่ประจำฝ่าย
นางราตรี  ยกทอง
นางจรัญญา  พรหมสุวรรณ
นางสาวสุกฤตา  เหลืองดี
               ลูดจ้างชั่วคราว
นายสิริโชค  แดนยุกต์
              ฝ่ายอำนวยการ
                หัวหน้าฝ่าย
นางสมพิศ ทับยัง
            เจ้าหน้าที่ประจำฝ่าย
                     ว่าง
นางสาวรณิสร  ปานขาว
นางอิสรีย์   ถิระพิชิต
            พนักงานราชการ
นางสาวกานดา  ปัญจศิลป์
นางสาวอุไลวรรณ  เมฆแก้ว
             ลูกจ้างชั่วคราว
นางาสาวอโณษี  ขำสวัสดิ์
นางสาวศิริลักษณ์  สุขล้ำเสิศ
                   ว่าง
           พนักงานขับรถยนต์
นายพรเทพ นนท์ตรี
นายอำนาจ โพธิรัง
นายปรีชา  ทองศรี
นายณัฐภัทร  กลัดเรือง
       ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี
                หัวหน้าฝ่าย
นายดำรงศักด์  วันแอเลาะ
         เจ้าหน้าที่ประจำฝ่าย
นางสุธีรา  เบญจนิรัติศัย
นางสาวมณี  ธารามรรค์
นางสาวกฤติกา คงเพชร์
นางอนัญญา  บุญบางยาง
นางศศิชา  ไม้เมืองไทย
นางศรีนวล  พันหอม
นางสาวสิริลักษณ์  จินดานิรดุล
นางสาวศรีวิภา แซ่โค้ว         

นางสาววาสิฏา  มากงลาด

            ลูกจ้างชั่วคราว
นายสาธร บุญเจริญ
์์นางสาวพิมพ์วลัญช์  นิคำ
นายนพดล  ทองขุนดำ
นางสาวชวัลรัตน์ เตือนใจตน
นายประสาร โปร่งแก้วงาม
นางสาวเฌอการ  แก้วจันทร์
นางสาวอภิรดี  เสียมศักดิ์
นางสาวสิรินันท์  จันทร์เจริญ
              ฝ่ายปราบปราม
                 หัวหน้าฝ่าย
นายวรทัศน์  เสมาชัย
           เจ้าหน้าที่ประจำฝ่าย
นายพิคเนศร์  ตรีครุฑพันธ์
นายอมร ประสานสุข
นายเอกรินทร์  ศิริอักษร
             ลูกจ้างชั่วคราว
นายชัยวัฒน์ ยอดอุดม
         นางศิริลักษณ์  สิงห์โต
สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4