ตรวจสอบสิทธิ์การคืนเงิน  คลิกที่นี่

วิธีการส่งเอกสารเพิ่ม นับจากวันที่ได้รับรถยนต์จะต้องไม่เกิน 90 วัน
       - ท่านจะต้องนำใบตอบรับในส่วนที่เป็น ครึ่งท่อน ดูภาพของจริง

       - กรอกคำขอใช้สิทธิ์ในการขอคืนเงินที่ยื่นไว้ครั้งแรก โดยเจ้าหน้าที่จะค้นเอกสารเดิมมาให้ท่านกรอกแบบให้ครบทุกช่อง  ดูภาพของจริง
       - สำเนาหนังสือสัญญาเช่าซื้อ   ดูภาพของจริง  กรณีซื้อเงินสดไม่ต้องใช้สัญญาเช่าซื้อ
       - สำเนาคู่มือการจดทะเบียน (เล่มสีฟ้าที่กรมการขนส่งออกให้) หน้า 4 หน้า 5   ดูภาพของจริง
       - หนังสือยินยอมสละสิทธิ์การโอน   ดูภาพของจริง
       - สำเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีเฉพาะเงินดาวน์เท่านั้น    ดูภาพของจริง  ซื้อเงินสดใช้ใบเสร็จรับเงินที่โชว์รูมออกให้
       - สำเนาเอกสารการส่งมอบรถ หรือหนังสือส่งมอบรถ หรือใบรับรถ   ดูภาพของจริง
     

   
  - กรณีเอกสารที่เป็นสำเนา จะต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาทุกใบด้วยครับ และอย่าลืมเช็คว่าได้เงินคืนเท่าไรด้วย

. การคืนเงิน
      - การคืนเงินจะคืนให้เมื่อมีการครอบครองรถยนต์เกิน 1 ปีไปแล้ว เริ่มแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป
      - หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือเปลี่ยนบริษัท เช่าซื้อ ให้ผู้ซื้อแจ้งเปลี่ยน ณ สถานที่ยื่นแบบ