ข้อกฎหมาย แนวปฎิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงาน สำหรับรถยนต์คันแรก
                                  
แบบคำขอใช้สิทธิ์ฯ และเงื่อนไขสาหรับรถยนต์ใหม่คันแรก ตามนโยบายรัฐบาล ครั้งแรกกรณีไม่มี 90 วัน  คลิกที่นี่
แบบคำขอใช้สิทธิ์ฯ และเงื่อนไขสาหรับรถยนต์ใหม่คันแรก ตามนโยบายรัฐบาล ครั้งแรกกรณีมี 90 วัน  คลิกที่นี่
ยื่นแแบบคำขอใช้สิทธิ์ที่ใหนได้บ้าง  คลิกที่นี่
หนังสือยินยอมสละสิทธิ์การโอนรถยนต์ใหม่คันแรก คลิกที่นี่
การรายงานผลข้อมูลการยื่นแบบคำขอใช้สิทธิ์ สำหรับรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาล หนังสือที่ กค 0616/ว1116 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554     คลิกที่นี่
แบบรายงานข้อมูลการขอใช้สิทธิ์ฯ สำหรับรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาล คลิกที่นี่
  คำแนะนาสาหรับประชาชนในการยื่นคาขอใช้สิทธิ์ฯ สาหรับรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาล วันที่ 16 กันยายน 2554  คลิกที่นี่
สำเนาประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ก่อนครบกำหนดระยะเวลา 5 ปี ตามมาตรการรถยนต์คันแรก ลงวันที่ 16
     มกราคม 2555 คลิกที่นี่ 
     คำแนะนำสำหรับประชาชนในการยื่นคำขอใช้สิทธิ์ฯ สำหรับรยนต์คันแรกตามนโยบายรัฐบาล  31 ธันวาคม 2555   คลิกที่นี่
มาตรการรถยนต์ใหม่คันแรกของรัฐบาล หนังสือที่ กค 0616/ว173 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555   คลิกที่นี่
     คำแนะนำสำหรับประชาชนในการขอใช้สิทธิ์สำหรับรถยนต์ใหม่ ตามมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยรถยนต์น้ำท่วม 31 มีนาคม 2555  คลิกที่นี่
ขอซักซ้อมความเข้าใจการใช้ระบบบันทึกใบคำขอใช้สิทธิ์รถยนต์คันแรก หนังสือที่ กค 0602/ว26 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 คลิกที่นี่
ขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเลขทะเบียนรับของการบันทึกใบคำขอใช้สิทธิ์รถยนต์ใหม่คันแรก หนังสือที่กค 0602/ว28 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2555    คลิกที่นี่
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาล หนังสือที่ กค 0616/ว639 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2555  คลิกที่นี่
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาล ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2555  คลิกที่นี่
รายงานการประชุม เรื่องนโยบายรถยนต์คันแรก ครั้งที่ 3/2555 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 คลิกที่นี่
วันที่ 30 กรกฎาคม 2555 วันนี้ เมื่อเวลา 09.00 น. ณ อาคารล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
     เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 6/2555  คลิกที่นี่
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ่ายเงิน และการติดตามเรียกเงินจำนวนดังกล่าวคืนจากผู้ซื้อ กรณีปฏิบัติผิดเงื่อนไข ตามมาตรการรถยนต์คันแรก
      และมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยรถยนต์น้ำท่วม หนังสือที่ กค 0406.3/14722-14723 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2555 คลิกที่นี่
แนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับการจ่ายเงินและติดตามเรียกเงินคืนจากผู้ซื้อกรณีปฏิบัติผิดเงื่อนไขตามมาตรการรถยนต์คันแรกสำหรับกรมสรรพสามิต   
     หนังสือที่ กค 0423.3/38381 ลงวันที่ 24 กันยายน 2555  คลิกที่นี่
แนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับการจ่ายเงินและติดตามเรียกเงินคืนจากผู้ซื้อกรณีปฏิบัติผิดเงื่อนไขตามมาตรการรถยนต์คันแรกสำหรับกรมสรรพสามิต   
     หนังสือที่ กค 0617/ว68 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2555  คลิกที่นี่
แนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับการจ่ายเงินและการติดตามเรียกเงินคืนจากผู้ซื้อกรณีปฏิบัตผิดเงื่อนไขตามมาตรการรถยนต์คันแรกสำหรับกรมสรรพสามิต   
     หนังสือที่ กค 0617/ว68 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2555 ข้อ 1การบันทึกรายการเบิกเงินงบประมาณแทนกัน  คลิกที่นี่
การคืนเงินจากผู้ซื้อโครงการรถยนต์คันแรก คลิกที่นี่
แนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับการจ่ายเงินและการติดตามเรียกเงินคืนจากผู้ซื้อกรณีปฏิบัติผิดเงื่อนไขตามมาตรการรถยนต์คันแรกสำหรับกรมสรรพสามิต
    หนังสือที่ กค 0617/ว68 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2555 ข้อ 2 เมื่อกรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตจังหวัดนำเงินที่ได้รับจากผู้ซื้อปฏิบัติผิดเงื่อนไข  คลิกที่นี่
คำแนะนำ 10 เอกสารสำคัญ สำหรับใช้สิทธิ์ขอคืนเงินรถยนต์รันแรก  คลิกที่นี่
ประเด็นคำถาม - คำตอบ เกี่ยวกับการขยายเวลาส่งมอบรถยนต์ตามมาตรการรถยนต์คันแรก จากกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ คลิกที่นี่
ซักซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติทางบัญชีกรณีรับเงินคืนจากผู้ซื้อตามมาตรการรถยนต์คันแรกที่ปฏิบัติผิดเงื่อนไขตามมาตรการรถยนต์คันแรก
      สำหรับกรมสรรพสามิต หนังสือที่ กค 0617.2/ว1196 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 คลิกที่นี่
ซักซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติทางบัญชีกรณีรับเงินคืนจากผู้ซื้อตามมาตรการรถยนต์คันแรกที่ปฏิบัติผิดเงื่อนไขตามมาตรการรถยนต์คันแรก
     สำหรับกรมสรรพสามิต หนังสือที่ กค 0617.2/ว1196 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 แบบส่งเงินคืน  คลิกที่นี่
คู่มือการใช้งานการปรับปรุง การแก้ไขข้อมูล กรณีรับเอกสารภายใน 90 วัน แต่นำเอกสารมาบันทึกรับในระบบรถยนต์คันแรกเกิน 90 วัน  คลิกที่นี่
คู่มือการใช้งานสำหรับข้อ4 ถ้าต้องการลบรายการผู้ขอใช้สิทธิ์   คลิกทีนี่
คู่มือการปรับปรุงเงื่อนไขของกรมการขนส่งทางบกสำหรับกรมสรรพสามิต คลิกที่นี่
การบริการรถยนต์คันแรกตามนโยบายรัฐบาล หนังสือที่ กค 0616/01240 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2555 คลิกที่นี่
ซักซ้อมความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลวันที่รับรถและจำนวนเงินคืนโดยประมาณเป็นการเร่งด่วน หนังสือที่ กค 0602/ว2 ลงวันที่ 3 มกราคม  2556 คลิกที่นี่
วิธี clear Cache ของ Web browser Internet Explorer ทุก Version คลิกที่นี่
แนวทางการตรวจสอบการจ่ายเงินตามมาตรการรถยนต์คันแรกกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง มีนาคม 2556 คลิกที่นี่
คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 143/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ติดตามเงินคืนตามโครงการรถยนต์คันแรก ลงวันที่ 27 มีนาคม 2556 คลิกที่นี่
คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 144/2556 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต ลงวันที่ 27 มีนาคม 2556 คลิกที่นี่
คู่มือปฏิบัติงานการติดตามเงินคืนตามโครงการรถยนต์คันแรก  ลงวันที่ 27 มีนาคม 2556 คลิกที่นี่
คำถาม และคำตอบ ของสำนักงานบริหารงานการคลังและรายได้  คลิกที่นี่
ตัวอย่างการกรอกแบบการขอส่งเงินคืน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 คลิกที่นี่
แจ้งเวียนคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ติดตามเงินคืนตามมาตรการรถยนต์คันแรก หนังสือที่ กค 0603/ว434 ลงวันที่ 18 เมษายน 2556 คลิกที่นี่
ตอบข้อหารรือเกี่ยวกับสิทธิ์การได้รับเงินคืนตามโครงการรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาล ตามหนังสือที่  กค 0616/8227 ลงวันที่ 24  เมาษายน 2556 คลิกที่นี่
การตรวจสอบเลขที่บัญชีเบื้องต้นสำหรับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Smart   คลิกที่นี่
ขอให้รับเงินคืนจากผู้ขอใช้สิทธิ์ที่ได้รับเงินเกินสิทธิ์ตามโครงการรถยนต์คันแรก หนังสือที่ กค 0603/ว559 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 คลิกที่นี่
กรณีผู้ใช้สิทธิ์รถยนต์ใหม่คันแรกนำเอกสารมายื่นเพิ่มเติมที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา หนังสือที่ กค0616/ว677
     ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2556 คลิกที่นี่
การเปลี่ยนแปลงสถานะผลการตรวจสอบการครอบครองรถยนต์ หนังสือที่ กค 0602/ว678 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2556 คลิกที่นี่
แนวปฏิบัติการจัดการข้อมูลการรับเอกสารเพิ่มเติมเกิน 90 วันโครงการรถยนต์ใหม่คันแรกของรัฐบาล หนังสือที่ กค 0602/58 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557  คลิกที่นี่
เปิดระบบรถยนต์คันแรกตามนโยบายรัฐบาล ส่วนการเชื่อมโยงข้อมูลผู้ขอใช้สิทธิ์กับกรมการขนส่งทางบก หนังสือที่ กค 0602/ว038 ลงวันที่ 23   เมษายน 2557 คลิกที่นี่
การยื่นเอกสารหลักฐานเกิน 90 วัน นับถัดจากวันรับมอบรถยนต์ เนื่องจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง หนังสือที่ กค 0616/ว341 ลงวันที่ 30  เมษายน 2557 คลิกที่นี่
ซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตามเงินคืนตามโครงการรถยนต์คันแรก หนังสือที่ กค 0603/ว486 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 คลิกที่นี่
ข้อมูลประเภทรถยนต์ รย2รถนั่งสองแถว สำหรับโครงการรถยนต์คันแรกตามนโยบายรัฐบาล หนังสือ ที่ กค0602/076 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2557 คลิกที่นี่
ซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงินคืนและรายงานการรับเงินคืนจากผู้ขอใช้สิทธิ์ หนังสือที่ กค 0603/ว868 ลงวันที่  19   กันยายน 2557 คลิกที่นี่
หลักเกณฑ์การผ่อนชำระเงินกรณีผู้ซื้อรถยนต์ตามาตรการรถยนต์คันแรกปฏิบัติผิดเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนด หนังสือที่ กค 0410.2/32282
     ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2557 คลิกที่นี่
ซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงินคืนและรายงานการรับเงินคืนจากผู้ขอใช้สิทธิ์ หนังสือที่ กค 0603/ว1053 ลงวันที่  10 พฤศจิกายน 2557 คลิกที่นี่
ขอส่งคำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 62/2558 เรื่องมอบอำนาจหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 คลิกที่นี่
ให้แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับมอบหมายให้เข้าใช้งานระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง หนังสือที่ กค 0603/ว176  ลงวันที่ 6 มีนาคม 2558 คลิกที่นี่
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนชำระกรณีโครงการรถยนต์คันแรก ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0603/ว287  ลงวันที่ 31 มีนาคม 2558 คลิกที่นี่
ตารางการคิดดอกเบี้ยผ่อนชำระ คลิกที่นี่
การส่งหนังสือซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแบบสอบถามความประสงค์หรือคำยืนยันการขอใช้สิทธิ์รถยนต์คันแรก ลงวันที่ 3 เมษายน 2558 คลิกที่นี่
แนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับการจ่ายเงินและการติดตามเรียกเงินคืนจากผู้ซื้อกรณีปฏิบัติผิดเงื่อนไขตามมาตรการรถยนต์คันแรกสำหรับกรมสรรพสามิต หน้า 1  คลิกที่นี่
ขอส่งหนังสือซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแบบสอบถามความประสงค์หรือคำยืนยันการขอใช้สิทธิ์รถยนต์คันแรก หนังสือที่ กค 0602/ว318  ลงวันที่ 3 เมษายน 2558
     คลิกที่นี่
การนำเสนอเรื่องการคิดดอกเบี้ย ไปอบรมที่จังหวัดประจวบ  คลิกที่นี่
คำอธิบายตารางผ่อนชำระ ของศูนย์ติดตามรถยนต์คันแรก  คลิกที่นี่
สรุปรายงานการทำสัญญาผ่อนชำระของผู้ใช้สิทธิ์ฯ ที่ปฏิบัติผิดเงื่อนไขรถยนต์คันแรก ตามนโยบายรัฐบาล ของศูนย์ติดตามรถยนต์คันแรก  คลิกที่นี่
การกระจายสูตรตารางการผ่อนชำระ ของศูนย์ติดตามรถยนต์คันแรก  คลิกที่นี่
ตารางผ่อนชำระกรณีเงิน20,000 หรือ 53,000 และ100,000 ของศูนย์ติดตามรถยนต์คันแรก  คลิกที่นี่
เอกสารที่ใช้ในการขอผ่อนชำระ คลิกที่นี่
คู่มือการใช้งาน การพิมพ์หนังสือแจ้งให้ผู้ขอใช้สิทธิฯ ที่ยังไม่ได้ยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม คลิกที่นี่
ตอบข้อหารือการนับระยะเวลาเพื่อคำนวณดอกเบี้ยและการคำนวณดอกเบี้ยตามโครงการรถยนต์คันแรก หนังสือที่ กค 0410.2/36276 ลงวันที่ 9 กันยายน 
    2558 คลิกที่นี่
ตอบข้อหารือการนับระยะเวลาเพื่อคำนวณดอกเบี้ยและการคำนวณดอกเบี้ยตามโครงการรถยนต์คันแรก หนังสือที่ กค 0410.2/39430 ลงวันที่ 30 กันยายน
    2558 คลิกที่นี่ 
  หนังสือแจ้งผลการใช้สิทธิ์ กรณีไม่ได้สิทธิ์ ตามหนังสือ กค 0616/ว.173 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555  คลิกที่นี่
  ตัวอย่างหนังสือตอบแจ้งผลการใช้สิทธิ์์รับคืนเงินสำหรับรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาล  คลิกที่นี่
  ขอให้รายงานความคืบหน้าการตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรการโครงการรถยนต์คันแรก ครั้งที่ 1     คลิกที่นี่
  ขอให้รายงานความคืบหน้าการตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรการโครงการรถยนต์คันแรก ครั้งที่ 2     คลิกที่นี่
  ขอให้รายงานความคืบหน้าการตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรการโครงการรถยนต์คันแรก ครั้งที่ 3     คลิกที่นี่
  ขอให้รายงานความคืบหน้าการตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรการโครงการรถยนต์คันแรก ครั้งที่ 4     คลิกที่นี่
  ขอให้รายงานความคืบหน้าการตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรการโครงการรถยนต์คันแรก ครั้งที่ 5 หนังสือที่ กค 0616/ว 1119 ลงวันที่ 22 กันยายน  2559
     คลิกที่นี่   
  คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 751/2559 เรื่อง  แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ติดตามเงินคืนตามโครงการรถยนต์คันแรก  ลงวันที่ 9
      ธันวาคม 2559  คลิกที่นี่
  การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การผ่อนชำระเงินกรณีผู้ซื้อรยนต์ตามมาตรการรถยนต์คันแรกปฏิบัติเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนด หนังสือที่ กค 0407.3/004907
     ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560  คลิกที่นี่
  คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 751/2559 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ติดตามเงินคืนตามโครงการรถยนต์คันแรก  คลิกที่นี่
 หนังสือซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอผ่อนชำระเงินกรณีผู้ซื้อรถยนต์ตามโครงการรถยนต์คันแรกมีเหตุต้องคืนเงินตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง
     ที่ปรับปรุงแก้ไขใหม่ ที่ กค 0607/ ว 411  ลงวันที่  24 มีนาคม  2560 คลิกที่นี่ 
     

   หนังสือตอบข้อหารือ    ตัวอย่างเอกสารที่แก้ไขได้