ติดต่อพื้นที่  l ข้อมูลบุคคล l พื้นที่ในความรับผิดชอบ l เขต Zoning ห้ามจำหน่ายสุรา l หมายเลขโทรศัพท์ l แผนที่ตั้งสำนักงาน
จำนวนผู้เข้าชมลำดับที่
ปรับปรุง ณ วันที่ 1 ต.ค. 60
site stats

 

 

 

 

 

  พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐
 พระราชกฤษฎีกากำหนดประเภทสินค้าตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต  พ.ศ. ๒๕๖๐
  ประกาศกระทรวงการคลัง
  กฎกระทรวง
  ระเบียบกรมสรรพสามิต
  ประกาศกรมสรรพสามิต
  คำสั่งกรมสรรพสามิต
  ลักณะสินค้าตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐
  ตัวอย่างวิธีการคำนวณภาษีสรรพสามิต
  EXCISE ACT B.E. 2560 (2017)
  แนำนำการรบริการข้อมูลยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ขอต่ออายุใบอนุญาต สุรา ยาสูบ ไพ่ เป็นการล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป

นางศิริลัษณ์  สิงห์โต
สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4
   กระทรวงการคลัง 
   กรมสรรพสามิต 
   กรมสรรพากร 
   กรมธนารักษณ์
   กรมศุลกากร
   กรมบัญชีกลาง 
   สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10
   สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1
   สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2
   สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3
   สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5
   หน่วยงานอื่นภายในกรมสรรพสามิต
          คู่มือประชาชน  
 การจัดการความรู้ KM 
   ขั้นตอน และระยะเวลา การปฏิบัติงาน
          
   ข่าว / ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ คลิกที่นี่
  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ นักวิชาการสรรพสามิต
  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ นักตรวสอบภาษี 
  ข้อกฎหมายการคืนเงิน รถยนต์คันแรก
  เข้าระบบงานรถยนต์คันแรก
  ผลงานนวัตกรรมปัจจุบัน และที่ผ่านมา
   ประกาศผลการจัดซื้อ / จัดจ้าง
                            จัดทำโดย ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4
                                          ณ. อาคาร เล้า เป้ง ง้วน1 เลขที่ 333 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
       โทร. 0 2273 8234-5 Email:krungtep4@excise.go.th
                                      ระบบนี้สามารถใช้งานได้ดีกับ internet Explorer 8 ขึ้นไป (view1280x800)
หรือโทร. 0 2273 8236 เบอร์ FAX


วิสัยทัศน์ : ผู้นำการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน