หมายเลขโทรศัพท์สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4

สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร4   สายตรง   022738239

โทรสาร             022738236 

คู่สายอัตโนมัติ     022738234
                         022738235                   
                          022738237
                          022738238
เบอร์ต่อภายใน
                          0  โอปเรเตอร์
                         49  สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร4
ฝ่ายอำนวยการ
                         12  นายสุรพล  อิ่มอ้น
                         13  นายณัฐพงศ์  เจริญรัตน์
                         14  นายบูรณ์ปิยวัฒน์,นางสาวผุสรัตน์  ผึ้งหลวง,
                         15  นางสาวศิริพร  แก้วพลายพรหม
                         16  ห้องประชุม 1
                         17  ห้องประชุม 2
                         18  ห้องข้อมูลข่าวสาร

ฝ่ายกฎหมาย
                         21  นายไพฑูรย์  อ่างทอง
                         22  นางจรัญญา  พรหมสุวรรณ
                         23  นางราตรี  ยกทอง
                         25  ห้องเปรียบเทียบคดี

ฝ่ายปราบปราม
                         31  นายวีรพล  โตจำเริญ
                         24  นายปรีชา  บุญแจ่ม ,นายสุพจน์  สุวรรณรัตน์, นายอมร  ประสานสุข

ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี
                         41  นางนิสารัตน์  ศรเตชะวิวัฒน์
                         42  นางสาวสุธาดา  มณีพงศ์, นายสิริชัย  ชิณโสม
                         43  นางสาวสิริกานต์ ศรีรอด
                         44  นางศศิชา  ไม้เมืองไทย
                         45  นางสาวศรีวิภา  แซ่โค้ว
                         46  นางสุธีรา  เบญจนิรัติติศัย,นางศรีนวล  พันหอม
                         47  นางสาวภัทราพร  ปริญญาจารย์
สมาทร์ ออฟฟิต
                         48  เคาน์เตอร์ 1
                          11  เคาน์เตอร์ 2

คู่สายภายในเบอร์ 5 หลัก อัตโนมัติ
                         16  71030
                         16  71031